Hopeforyou

 

Tavoite

HopeForYou hanke luo Etelä-Karjalaan korkeasti kouluttautuville nuorille koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta lisäävän toimintamallin. Samalla tehostetaan nuorten työmarkkinoille kiinnittymistä yrittäjämäisellä toimintatavalla, joka edistää nuorisotakuun toteutumista. Hanke valmentaa ja tukee nuoria opinnäyte- ja gradutöiden valmistumisessa osana tutkintojen suorittamisen tehostumista ja työelämän vuorovaikutusta lisäävänä menetelmänä.

Vastavalmistuneiden ja korkeasti koulutettujen nuorten työttömyys on kasvanut viime vuosina. Kansallinen Eurooppa 2020-strategia kannustaa Suomea toimenpiteisiin erityisesti nuorten työmarkkina-aseman parantamiseksi. Tärkeänä pidetään juuri merkityksellisen osaamisen kehittämistä ja uudenlaisten työpaikkojen syntymistä. Etelä-Karjalan huoltosuhde on heikko, joka mahdollistaa uusien hyvinvointialan työpaikkojen syntymisen Lappeenrantaan ja maakuntaan.

Tavoite on hankkeeseen mukaan tulevien LUT konsernissa opiskelevien nuorien työmarkkinoille kiinnittyminen heti opiskelujen päätyttyä. Toimintamalli edistää osaltaan opintoihin liittyvien opinnäyte- ja gradutöiden valmistumista. Hanke luo opiskelijan vapaa-ajalle ikäihmisille suunnattuja yritystyöpaikkoja Lappeenrantaan ja tavan toimia yrittäjänä tai yrittäjämäisesti toimivana työntekijänä valmistumisen jälkeen. Hanke luo mahdollisuuden opitun osaamisen hyödyntämisen kasvaville ikäihmisten hyvinvointipalveluille. Kumppaneille tarjotaan hankkeessa mukana olevien opiskelijoiden toteutettavaksi opinnäyte- ja graduaiheita. Samalla hanke osaltaan vahvistaa opiskelijoiden näkemystä hyvinvointiyrittäjyydestä tulevaisuuden työpaikkana.

 

Tulokset

HopeForYou tuottaa kolmessa vuodessa vähintään 45 yrityssuunnitelmaa hyvinvointialalle sekä opiskeluaikaista matalan kynnyksen yritystä. Matalan kynnyksen yritys edistää nuorten työelämään kiinnittymistä lisäämällä koulutuksen, työelämän sekä sosiaali- ja terveysalan yrittäjien vuorovaikutusta.

Toimintamallin tavoitteena on myös löytää uudenlaisia työelämäratkaisuja nuorille yrittäjyydestä sekä valmistuneista hyvinvointialan liiketoimintasuunnitelmista. Hankkeen valmennukset mahdollistavat nuorille uusien ikäihmisten teknologiainnovaatioiden syntymisen. HopeForYou huomioi sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden aliedustuksen hankkeen teknologiaan liittyvissä innovaatiovalmennuksissa.

HopeForYou toimintamalli on yrittäjyyteen tähtäävien nuoriso- ja opiskelijayhdistysten yhteistyön tulos. Hanketta toteuttaa korkeasti koulutetut ja kokeneet kouluttajat sekä osaavat hanketyöntekijät ja hankkeeseen sitoutuneet sosiaali- ja terveysalan yritys- ja julkisen puolen kumppanit. Toimintamalli vakiinnutetaan osaksi opiskelijoiden kiinnittymistä työelämään ja nuoriso- ja opiskelijayhdistysten toimintaan. Hankkeen tulosten levittämisestä muille opiskelija- ja nuorisojärjestöille valmistetaan hankkeen aikana.